Barkley Johnson’s Short Story – Frobisher’s Monkey